Karta podatkowa – oszczędności dla (niektórych) lekarzy, pielęgniarek, położnych, felczerów, techników dentystycznych

Szybki wpis, taki roboczy trochę.

Karta podatkowa to skrajnie uproszczona forma opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, w której – w zależności od rodzaju działalności – co miesiąc uiszcza się kwotę zależną od pewnych cech działalności, często ustaloną z góry. W każdym przypadku kwota ta jest niezależna od rzeczywistego przychodu albo dochodu. Na przykład miesięczna kwota podatku dla lekarza w 2021 r. to zasadniczo 1.824 zł (gdy pracuje ponad 96 godzin), a dla pielęgniarki – 1,70 zł od każdej godziny wykonywania działalności (czyli na przykład 340 zł od 200 godzin w miesiącu). Od kwoty podatku można potrącić większą część składki zdrowotnej, tak samo jak od podatku obliczanego na zasadach ogólnych albo podatku „liniowego”.

Sensem tej wielce tradycyjnej formy opodatkowania jest ułatwienie prowadzenia drobnej działalności rzemieślników czy handlarzy poprzez umożliwienie im rezygnacji z prowadzenia ewidencji przychodów czy kosztów. Ledwo potrafiący pisać, dajmy na to, wytwórca mioteł i innych wyrobów z gałęzi albo gręplarz (tak, to jest naprawdę stara forma opodatkowania; przewiduje stawki dla takich właśnie zawodów, nie zmyślam), nie musi prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tylko co miesiąc wpłaca na rachunek urzędu skarbowego stałą kwotę podatku niezależnie od tego, jaki osiągnie dochód czy przychód.

Przez lata zmian sens regulacji jednak często gdzieś się gubi. I tak, do końca 2020 roku z karty podatkowej mogli korzystać przedstawiciele wybranych wolnych zawodów (głównie medycznych), ale tylko wtedy, gdy wykonywali usługi wyłącznie bezpośrednio na rzecz ludności. Lekarz czy pielęgniarka nie mogli wybrać karty podatkowej, gdy byli „samozatrudnieni” na kontrakcie w szpitalu (teraz też – w oczekiwaniu na wydawanie decyzji w sprawie karty podatkowej – pojawiają się pewne wątpliwości w tym zakresie, o których piszę tutaj). Poza tym nie mogli korzystać z karty, gdy ich małżonek wykonywał prowadził działalność gospodarczą w tym samym zakresie.

Obecnie to się zmieniło. Ciekawe, że prawie żaden lekarz (pielęgniarka etc.) o tym nie wie, a termin na wybór karty na 2021 rok zaraz minie. Kolejna okazja – za rok.

Komu to się opłaca? Trzeba spojrzeć do tabeli na końcu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm., dalej jako „ustawa”, stan prawny na 1 stycznia 2021 r.).

***

Część VIII. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

4

1

Lekarz i lekarz stomatolog

do 48

16,30 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

782,40 zł + 21,70 zł za każdą godzinę
ponad 48

powyżej 96

1824,00 zł

2

Felczer

 

4,90 zł za każdą godzinę

3

Technik dentystyczny

do 24

14,30 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96

343,20 zł + 18,60 zł za każdą godzinę
ponad 24

powyżej 96

1682,40 zł

4

Pielęgniarka, położna

 

1,70 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii:

   

a)

do 48

9,20 zł za każdą godzinę

 

powyżej 48 do 96

441,60 zł + 11,00 zł za każdą godzinę ponad 48

 

powyżej 96

969,60 zł

b)

474,00 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Stawkę z tabeli organ podatkowy może jednak w decyzji (o której dalej) zmniejszyć lub zwiększyć nie więcej niż o 50%, gdy jest ona nieodpowiednia do rozmiarów działalności (art. 26 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 4 i część VIII załącznika nr 3 do ustawy).

***

Opłacalność wyboru zależy więc od sytuacji, ale pielęgniarce na kontrakcie opłaci się to chyba zawsze. Lekarzowi – gdy jego dochody, dotychczas przeważnie opodatkowane podatkiem „liniowym”, przekroczą ok. 10 tys. zł miesięcznie (zakładając ponad 96 godzin pracy miesięcznie), lub o połowę więcej, gdy urząd zwiększa stawkę karty o 50%, stwierdzając nieadekwatność stawki podstawowej do skali działalności podatnika (ma taką możliwość i lubi z niej korzystać).

Karta podatkowa nadal nie jest jednak dla każdego. Zniesione zostały te najważniejsze ograniczenia, ale niektóre nadal pozostały. Część z nich jest dziwna, absurdalna, bezsensowna, ale tak to jest, kiedy ustawy pisze się na kolanie i bez pomyślunku.

Zasadnicze warunki są następujące:

 1. Trzeba prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Musi ona polegać na wykonywaniu wolnego zawodu wskazanego w tabeli powyżej.
 3. Musi być wykonywana osobiście czyli bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (definicja wolnego zawodu z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Nie można zatem zatrudniać podwykonawców na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego związanego z zatrudnieniem. Wyjątek w przypadku zawodów medycznych wynika jednak z części VIII załącznika nr 3 do ustawy, zgodnie z którym (objaśnienie nr 1) można zatrudnić „jedną pomoc fachową lub przyuczoną”, przy czym pomoc taką może też – jak się wydaje – stanowić inny przedstawiciel tego samego zawodu. Wniosek ten wynika stąd, że w części IX, dotyczącej lekarzy weterynarii, wyraźnie z zakresu pojęcia „pomocy fachowej” wyłączono innych lekarzy weterynarii (objaśnienie nr 2). Wyłączenia takiego brakuje zaś w przypadku części VIII, dotyczącej usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Poza tym z ww. załącznika wynika, że nie można prowadzić działalności w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

 1. Wniosek o zastosowanie karty podatkowej (PIT-16) musi być złożony do 20 stycznia danego roku podatkowego lub – dla rozpoczynających działalność – przed rozpoczęciem działalności, zawierający zgłoszenie rodzaju prowadzonej działalności (art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1 ustawy).

Jeśli 20 stycznia wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), to zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej termin jest przedłużany do najbliższego dnia roboczego.

 1. Nie można korzystać z (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy):
  1. usług osób zatrudnionych inaczej niż na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem usług specjalistycznych (są to czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi),
  2. usług innych przedsiębiorców, z wyjątkiem usług specjalistycznych.

Sens tego jest taki, że można korzystać bez ograniczeń tylko z takich usług, które nie polegają na podwykonawstwie. Są one potrzebne do całkowitego wykonania usługi, ale nie polegają na wypełnianiu istoty tej działalności. Na przykład zlecenie przez lekarza badania laboratoryjnego, którego nie jest w stanie wykonać samodzielnie (ale nie jest to usługa lekarska). Z takich usług można korzystać na podstawie dowolnego tytułu prawnego.

Z kolei z usług niespecjalistycznych zbędnych do całkowitego wykonania usługi co do zasady można korzystać wyłącznie na podstawie umowy o pracę (wynika to z 25 ust. 1 pkt 3 ustawy), ale mimo to w przypadku zawodów medycznych zatrudnienie w ramach umowy o pracę zdaniem organów podatkowych (interpretacje nr ITPB1/4511-1067/15/HD, IPPB1/4511-776/15-2/KS) na zasadzie wyjątku również doznaje ograniczenia, ponieważ zgodnie z tabelą (cz. VIII załącznika nr 3 do ustawy – patrz wyżej) możliwe jest korzystanie z zatrudnienia jednej pomocy fachowej lub przyuczonej. A contrario organy wnioskują, że nie można w ogóle zatrudnić na umowę o pracę kogoś innego niż jednego asystenta („pomoc”). Wnioskowanie tego rodzaju jest jednak zawodne, osobiście nie zgadzam się z takim stanowiskiem ze względu na to, że… A, zresztą, oszczędźmy tu sobie prawniczego bełkotu, przyjdzie jeszcze miejsce i czas, żeby to opisać.

Przez „zatrudnienie” jednej pomocy fachowej lub przyuczonej (przypomnijmy, że to jest akurat dozwolone na podstawie części VIII załącznika nr 3) jest w orzecznictwie rozumiany wyłącznie stosunek pracy (tak wyroki I SA/Go 310/16,  I SA/Ol 565/09). Korzystanie z umów zlecenia lub innych względem tychże asystentów wyłącza możliwość korzystania z karty (0115-KDIT3.4011.266.2017.1.DP). W interpretacjach urzędowych wskazuje się przy tym, że zatrudnienie pielęgniarki przez lekarza (albo jak kto woli pielęgniarza przez lekarkę) nie jest nabyciem usługi specjalistycznej, ponieważ działania pielęgniarki wchodzą w zakres czynności lekarza (interpretacja z dnia 18 listopada 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.729.2020.1.MR). A tylko usługi specjalistyczne można nabywać poprzez umowę inną niż umowa o pracę. Pozostaje zatem zatrudnienie jednej takiej osoby na umowie o pracę i tym samym skorzystanie z ww. wyjątku z załącznika nr 3.

Wskazuje się też, że zatrudnienie kierowcy i księgowej to nabycie usług specjalistycznych (IPPB1/415-879/09-2/EC), czyli kwestia dozwolona w karcie. Poza tym takimi usługami specjalistycznymi z pewnością będą usługi telekomunikacyjne (telefon, internet itp.).

Usługi specjalistyczne bywają jednak też rozumiane wąsko (jeśli usługa nie jest „niezbędna” do wykonania usługi, to nie jest usługą specjalistyczną) – np. usługi reklamowe nie są uważane za specjalistyczne (ITPB1/415-372/12/HD), podobnie usługi recepcjonistki u lekarza (rzekomo da się równie dobrze wykonywać zawód bez recepcjonistki – ITPB1/4511-1067/15/HD, IPPB1/4511-776/15-2/KS). Należy to stanowisko organów ocenić zdecydowanie negatywnie. „Niezbędne” to przecież także niezbędne do rozwijania działalności, tj. do wykonania dodatkowych wyrobów lub usług (gdyby nie usługi reklamowe, część usług lub wyrobów nie zostałaby wykonana). Może w sądzie udałoby się wygrać… Swoją drogą ciekawe, że usługi księgowe bez problemu uznaje się za specjalistyczne, a przecież też nie są niezbędne do wykonania samej usługi.

 1. Nie można prowadzić innej działalności gospodarczej poza działalnością w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (art. 25 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy), z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej w niewielkim zakresie (szczegóły w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy).

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2009 r. (IPPB1/415-484/09-2/ES) przyjęto, że „lekarz stomatolog nie może nadal korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności przez żonę jako lekarza pediatry”. Obecnie już tego ograniczenia nie ma, ale z tego stwierdzenia wynika, że „ten sam zakres działalności” oznacza tę samą część tabeli, określającej stawki karty podatkowej.

Wskazuje się, że sprzedaż odpadów nie stanowi wykonywania odrębnej działalności gospodarczej (interpretacja z dnia 5 sierpnia 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.340.2020.2.KR).

Przez prowadzenie działalności uważa się niekiedy także udział w spółce osobowej (np. pismo Izby Skarbowej w Warszawie z 5 grudnia 2008 r., IPPB1/415-1073/08-2/PJ, ale inaczej sądy w wyrokach III SA/Wa 489/09, I SA/Wr 1921/04).

W zakresie zawodów medycznych wątpliwości mogą dotyczyć dodatkowych funkcji lekarza, np. wykonywania funkcji kierowniczych. Czy np. usługa pełnienia funkcji ordynatora jest usługą odrębną od usługi lekarza? Brak w tym zakresie interpretacji dotyczących karty podatkowej. Wydaje się, że nie da się tych funkcji oddzielić i traktować jako dwie odrębne działalności, zwłaszcza że nawet pełnienie funkcji kierownika całego podmiotu leczniczego zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wchodzi w zakres wykonywania tego zawodu. Jeśli ordynatorem może być tylko lekarz, a rolą ordynatora jest chronić zdrowie, to trudno uznać, że jest to odrębna rola niż rola lekarza, i dalej jest to usługa lekarska w zakresie ochrony zdrowia. Należy to jednak oceniać a casu ad casum, badając rodzaje wykonywanych czynności, zakres obowiązków w umowach itp.

 1. Małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie, opodatkowanej na zasadach ogólnych PIT albo ryczałtem (art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Może zatem prowadzić działalność w innym zakresie lub w tym samym, jeśli jest ona opodatkowaną kartą podatkową lub podatkiem liniowym (to jakaś aberracja, ale wynika to wyraźnie z przepisów!).

Przez prowadzenie działalności organy przeważnie rozumieją także uczestnictwo w spółkach osobowych transparentnych podatkowo (patrz wyżej).

 1. Nie można wytwarzać wyrobów opodatkowanych akcyzą (art. 25 ust. 1 pkt 6 ustawy), z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej w niewielkim zakresie (szczegóły w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy).
 2. Nie można prowadzić działalności poza terytorium RP (art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy).
 3. MOŻNA osiągać przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach (art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy), czyli nie są opodatkowane w ramach działalności gospodarczej.

UWAGA: wbrew literalnemu brzmieniu ww. przepisu organy podatkowe wskazują w interpretacjach, że osiąganie przychodów z najmu itd. opodatkowanych ryczałtem 8,5/12% również nie wyklucza korzystania z karty podatkowej (jest to o tyle uzasadnione, że wniosek o zakazie może być wywiedziony wyłącznie za pomocą argumentów a contrario i per non est z art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy, a te metody rozumowania są zawodne; nie ma przecież wyraźnego wyłączenia możliwości korzystania z karty w przypadku najmu prywatnego jako takiego, ww. przepis stanowi zatem raczej superfluum). Tak też:

 • interpretacja Ministra Finansów z 11.06.2013 r., IBPBI/1/415-277/13/WRz
 • interpretacja z dnia 3 grudnia 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.539.2020.5.MW

Podobnie A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym…, Komentarz do art. 23, ABC 2011.

Nie dotyczy to jednak najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, z którego przychody należą do źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. pismo Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 marca 2011 r., ILPB1/415-1382/10-2/AO). Osobiście nie zgadzam się z tym stanowiskiem – uważam, że jeśli wynajem jako taki nie jest przedmiotem działalności, a tylko wynajmowane są środki trwałe zakupione na cele działalności medycznej – na przykład wynajem gabinetu w godzinach, w których sami z niego nie korzystamy – to nie powinno to wykluczać z karty.

Wskutek złożenia wniosku PIT-16 organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego) wydaje odpowiednią decyzję:

 1. w przypadku uwzględnienia wniosku organ wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku (art. 30 ust. 1 ustawy)
 2. w przypadku nieuwzględnienia wydaje decyzję odmowną. Wówczas podatnik jest obowiązany płacić albo ryczałt (dla lekarzy 17% od przychodu, czyli bez potrącania kosztów), o ile spełnia warunki dla tegoż ryczałtu, albo podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli według skali 17/32% (art. 30 ust. 2 ustawy). A. Bartosiewicz oraz R. Kubacki wskazują we wzmiankowanym wcześniej komentarzu, że powinien być także możliwy powrót do podatku liniowego. Zgadzam się z tym, bo inne rozwiązanie to absurd (kompletny brak proporcjonalności takiej „sankcji”) i z tego powodu należy tu przełamać rezultat wykładni językowej. W praktyce jednak nie liczyłbym za bardzo na to, biorąc pod uwagę silne przywiązanie naszych organów podatkowych i sądów administracyjnych do wykładni językowej, nawet tak absurdalnej jak ta.

Podkreślam: zgodnie z tymi przepisami nie można w przypadku odmowy korzystać z opodatkowania podatkiem „liniowym” od dochodu 19% (aż do kolejnego roku). Dlatego w przypadku większych dochodów (ryzyka wpadnięcia w stawkę 32% opodatkowania według skali) warto składać wniosek tylko gdy nie ma ryzyka jego nieuwzględnienia, chyba że korzystny byłby również ryczałt 17% (czyli gdy lekarz ma małe koszty działalności – wówczas ryzyka pogorszenia sytuacji podatkowej nie ma albo jest ono niewielkie) i dałoby się z niego skorzystać (problemem może być równoległe zatrudnienie na etacie – niniejszy wpis jednak nie dotyczy ryczałtu, więc tylko sygnalizuję tę kwestię).

Należy pamiętać, że ryzyka takie mogą powstawać na wielu obszarach omówionych zagadnień – ustawa zawiera przepisy znacznie przestarzałe, trudne w interpretacji, do tego ubogie jest dotychczasowe orzecznictwo sądowe, relatywnie niewiele jest też interpretacji urzędowych (które zresztą co do zasady mogą zostać zignorowane w sprawach innych niż sprawa konkretnego podatnika, dla którego wydano daną interpretację).

W przypadku wątpliwości co do możliwości skorzystania z karty (np. zatrudnianie kogokolwiek innego niż typowy asystent medyczny na umowie o pracę, wykonywanie innej działalności oprócz typowo lekarskiej, jak zarządzanie szpitalem) być może lepiej będzie złożyć wniosek o interpretację indywidualną i zaczekać z przejściem na kartę do kolejnego roku, o ile interpretacja będzie korzystna.

Inne ważne kwestie:

 1. Od podatku można odliczyć składkę zdrowotną (art. 31 ust. 1 ustawy)
 2. Jeśli w trakcie roku zmienia się stan faktyczny, mogący mieć wpływ na wysokość karty, to należy zawiadomić o tym organ (art. 36 ust. 1 ustawy) – np. istotna zmiana liczby godzin przeznaczanych na wykonywanie zawodu
 3. Po roku podatkowym, do 31 stycznia, składa się deklarację roczną PIT-16A z wykazanymi odliczeniami składek zdrowotnych (art. 31 ust. 4 ustawy)

[stan prawny 1.01.2021]

63 komentarze do “Karta podatkowa – oszczędności dla (niektórych) lekarzy, pielęgniarek, położnych, felczerów, techników dentystycznych

 1. Co się stanie w przypadku kiedy kilka razy z rzędu przekroczymy liczbę zadeklarowanych godzin? Np pielęgniarka 350 godzin x 1,70 ( składka 595) przepracowała 400 godzin ? Należy wówczas wyrównać w jakiś sposób składkę ? Poinformować o tym US? W jakiś sposób?

  • O zmianie liczby godzin należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej na formularzu PIT-16Z w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany (art. 36 ust. 7 w zw. z ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy).

 2. Czy pielęgniarka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą świadcząca swoje usługi na rzecz Szpitala, który jest spółką (ma podpisany kontrakt ze szpitalem na świadczenie usług w ramach jednego z oddziałów), może rozliczyć się w formie karty podatkowej?

 3. Czy obowiązuje limit roczny dla pielęgniarek, ponieważ lokalne Urzedy wskazują kwotę 70tys złotych rocznie choć żadna tabelka o tym nie mówi?

 4. Ok.A jak pielęgniarka co miesiąc ma inną liczbę godzin i składa PIT 16 Z to odnosi się w tej deklaracji z danych z poprzedniej deklaracji (wymiaru godzin) czy do decyzji ,którą otrzymała na dany rok.Przykładowo w decyzji ma 350 godzin
  styczeń 250
  luty 200
  marzec 220
  Jak robimy zmiany z PIT-16z .Z pierwotnej liczby godzin czy z poprzedniej podanej?

 5. A czy jest obowiązek składania tego PIt-16Z w przypadku mniejszej liczby godzin niż zadeklarowana w PIT-16Z.
  Otrzymałam dopiero decyzję a godziny za 01 ,02, 03 były mniejsze niż zadeklarowane ,co mi nie przeszkadza.Termin na złożenie zmiany był 7 dni i nie wiem jak urząd się do tego przychyli bądź nie.

  • Obowiązek jest, bo zawiadamiać trzeba o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku (art. 36 ustawy o ryczałcie), ale sankcji za niezawiadomienie o zmniejszonej liczbie nie ma. Nie da się zastosować grzywny za wykroczenie skarbowe, polegające na niezłożeniu wymaganej informacji, ponieważ czyn taki pozbawiony jest jakiejkolwiek szkodliwości społecznej, co wyłącza jego kryminalną bezprawność. Nie traci się też uprawnień do opodatkowania w formie karty, ponieważ to może nastąpić tylko w przypadku podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, ale powodujących nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej (art. 40 ustawy o ryczałcie). Czyli niezawiadomienie o mniejszej liczbie godzin niż pierwotnie podana nie powoduje wygaśnięcia uprawnień do karty.

   Tak samo nie ma żadnej sankcji za złożenie takiej informacji po terminie, organ powinien więc wydać decyzję obniżającą wymiar karty nawet jeśli zawiadomienie było spóźnione.

   Swoją drogą, jest to przykład na to, jak niedobrym pomysłem jest uzależnianie wysokości karty od konkretnej liczby godzin pracy.

 6. Dzień dobry.
  Jeśli jestem zatrudniona na umowę o pracę w jednym szpitalu to mogę wybrać formę karty podatkowej dla usług pielęgniarskich wykonywanych w trzech innych szpitalach ( do tej pory sa to umowy zlecenie i wiedzaja mnie co roku w trzeci próg podatkowy)
  Dziekuje

 7. A ja mam w decyzji dla lekarza i w ostatnim zdaniu: Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest-poza świadczeniami dla ludności-wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 70 055,00 zł (na 2021rok) przychodu rocznie.
  Czy to znaczy, że lekarz, który wykonuje swoje czynności na kontrakcie nie może z tego kontraktu mieć więcej niż 70 055,00 zł bo straci prawo do karty? I skąd ta kwota?

  • Stawiam na to, że urzędnik przerabiał jedną decyzję na drugą i omyłkowo nie wykasował tego z jej tekstu. Ten limit pojawia się wyłącznie w pkt 4 wyjaśnień do części I tabeli stawek karty i dotyczy tylko kilku branż (w tym zwłaszcza roboty budowlane): „Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 70 055 zł przychodu rocznie.” Można wnieść o sprostowanie decyzji.

 8. Dzień dobry. Moja bratowa, pielęgniarka kontraktowa chciała z tego skorzystać i do dnia dzisiejszego nasz US nie potrafi sie określić czy może, czy nie. Proszą ją o dodatkowe dokumenty ale decyzji nadal brak. Czy można gdzieś odszukać inne decyzje w tej sprawie i na nie się powołać? W końcu żyjemy w tym samym kraju. Proszę o pomoc. Pozdrawiam

  • Nie można, decyzje są jawne tylko dla strony postępowania. Ale jeszcze bardzo dużo osób nie otrzymało tych decyzji.

 9. Dzień dobry.
  Jak rozumiem wcześniejsze zapytania i odpowiedzi, to jeżeli składam pit16z, wówczas czekam na odpowiedź z US dotyczącą o wysokości podatku za dany miesiąc?

  • Tak. Karta podatkowa to jest podatek wynikający z decyzji, a nie obliczany samodzielnie, więc dopóki nie ma decyzji zmieniającej pierwotną decyzję, dopóty nie ma też podstawy prawnej do uiszczania podatku w innej kwocie niż wynikająca z poprzedniej decyzji.

 10. Czy lekarz, który otrzymał pozytywną decyzję dotyczącą karty podatkowej, może pracować w ramach tej samej działalności (indywidualna praktyka lekarska) na podstawie umowy o dzieło (np. opracowanie wykładu, prezentacji)?

  • Podatnicy mogą korzystać z karty, gdy „nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej”. W przypadku pielęgniarki „rodzajem działalności” zgodnie z ustawą jest „Lekarz i lekarz stomatolog”. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywanie zawodu lekarza polega m.in. na „prowadzeniu przez lekarza badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub promocji zdrowia” oraz na „nauczaniu zawodu lekarza”. Jeśli więc te wykłady wpisują się w te określenia, to stanowią wykonywanie zawodu lekarza i nie wykluczają z karty, a jeśli nie wpisują, to należy je uznać za inną działalność gospodarczą, która wyklucza z karty. Poza tym trzeba się zastanowić, czy te umowy o dzieło w ogóle są wykonywane w ramach działalności, bo jeśli to są jakieś incydentalne zdarzenia, to należy je kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (to jest całkiem odrębne źródło przychodu, niewyłączające z karty).

 11. Nasuwa mi się jedno pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w Pana artykule. Czy lekarz mający mieszane źródła przychodów tj. ze stosunku pracy w szpitalu oraz z działalności gospodarczej świadczonej na rzecz prywatnych podmiotów, może skorzystać z karty w ramach działalności i w konsekwencji mieć część dochodów opodatkowanych według skali (etat), a część według karty (działalność gosp.)?

  • W artykule nie, ale w komentarzach ten temat się już pojawił. 😉 Nie ma przeszkód, żeby być na etacie i na karcie, wtedy faktycznie część dochodów będzie opodatkowana kartą, a część według skali.

  • Żona i ja jesteśmy lekarzami. Część naszych dochodów to etat, a część to kontrakt dotychczas rozliczany w stawce liniowej. Obecna księgowa twierdziła że zgodnie z przepisami nie możemy przejśc na kartę podatkową bo wykonujemy ten sam zawód i rozliczamy sie pitami za etat i stawką liniową. Czy od 2022 będziemy mogli się rozliczać kartą podatkową, czy nadal jeżeli małżonek prowadzi tę sama działalność ( chociaż innej specjalności i w innym miejscu ) to nie będzie można rozliczać się na karcie

   • Małżonkowie lekarze mogą być albo jednocześnie na karcie albo jedno na karcie, a drugie na podatku liniowym. Nie przeszkadza temu praca etatowa opodatkowana na zasadach ogólnych, bo ustawa wyłącza możliwość opodatkowania kartą tylko w przypadku, gdy drugi małżonek prowadzi w tym samym zakresie DZIAŁALNOŚĆ opodatkowaną na zasadach ogólnych lub ryczałtem, a stosunek pracy to nie jest „działalność”. Pojęcie „działalności” pojawia się w ustawie tylko w kontekście działalności gospodarczej.

    Tak czy owak, jest po ptakach, bo karta podatkowa w 2022 będzie możliwa tylko dla osób, które już teraz są na karcie. No, chyba żeby brać pod uwagę wariant z zamknięciem i rozpoczęciem na nowo działalności. Opiszę to niedługo.

 12. Dzień dobry, jestem pielęgniarką na karcie podatkowej, umowa z NFZ, mam pytanie czy mogę na umowę zlecenie wykonywać szczepienia( pandemia – p/covid) w ośrodku zdrowia, dodam, że jest to Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej? Czy nie utracę prawa do karty podatkowej? Proszę o odpowiedź, dziękuję i pozdrawiam

  • Można, umowy zlecenia nie wykluczają z karty, a zresztą nawet gdyby wykonywać je w ramach działalności gospodarczej, to szczepienie jest jedną z czynności wpisujących się w ustawowe czynności zawodowe pielęgniarki.

 13. Wlasnie dostalam z US odpowiedz telefoniczną pozytywną w sprawie karty.Jak dostane pismo to mam 7 dni na zlozenie druku 16z z niezgadzajacymi sie godzinami za styczeń,luty,marzec (przekroczonymi).Dobrze rozumiem ….?

  • Tak, obowiązek powiadomienia o zmianach ma tylko podatnik objęty kartą, więc trzeba teraz zaczekać na decyzję.

   Aczkolwiek wydaje się, że jeszcze przed otrzymaniem decyzji należało odpowiednio korygować dane podane we wniosku PIT-16, aczkolwiek wyraźnego obowiązku takiego działania w ustawie nie ma.

 14. Witam, a czy odnośnie karty podatkowej ordynator lub kierownik zakładu nie podlega pod wykonywanie zawodu lekarza (ustawa o zawodzie lekarza) poprzez kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) czy też dotyczy to wyłącznie dyrektora całej placówki.

  • Moim zdaniem skoro z ustawy o zawodzie lekarza wynika wprost, że kierowanie całym podmiotem leczniczym stanowi jedną z form wykonywania zawodu lekarza (a zatem nie powinno wykluczać z zakresu stosowania karty podatkowej), to tym bardziej kierowanie oddziałem przez ordynatora również stanowi wykonywanie zawodu lekarza (reguła wykładni a maiori ad minus czyli wnioskowanie z większego na mniejsze – skoro wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej, nawet jeśli nie wynika to wprost z przepisów). Nie wydaje mi się, by organ podatkowy mógł twierdzić inaczej, ale gdyby bardzo chciał, to pewne argumenty mógłby znaleźć, dlatego w takich przypadkach sugerowałbym wniosek o interpretację indywidualną – czasu jest jeszcze sporo do nowego roku.

 15. Dzień dobry, jestem pielęgniarzem wykonującym zawód w ramach działalności gospodarczej od kilku lat, opodatkowanej na zasadach ogólnych, od nowego roku 2021 przeszedłem na podatek liniowy. Chciałbym dokonać zmian w ciągu roku podatkowym 2021 i przejść na kartę podatkową. Czy w związku z tym, mogę wykreślić firmę z CEiDG i ponownie ją zarejestrować i zgłosić nową formę opodatkowania (kartę)? Jak długą przerwę w funkcjonowaniu działalności powinienem zastosować? Czy taką zmianę mogę wykonać elektronicznie natychmiast? Czy postępując w ten sposób, narażam się na jakieś sankcje np. odmowę, brak możliwości powrotu do podatku liniowego? |Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • Moim zdaniem nie powinno to nic dać, ponieważ wybór formy opodatkowania dotyczy źródła przychodów (pozarolnicza działalność gospodarcza) na dany rok, a zatem „rozpoczęcie działalności gospodarczej” umożliwiające wybór karty w środku roku należy interpretować zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PIT (jako rozpoczęcie osiągania przychodów z działalności gospodarczej, które w takim przypadku, tj. gdy już takie przychody były osiągane wcześniej, nie zachodzi). Likwidacja czy rozpoczęcie działalności gospodarczej (wykreślenie i wpis w CEIDG) to pojęcia ustawy Prawo przedsiębiorców, a nie ustawy podatkowej, dlatego moim zdaniem taki manewr powinien być neutralny podatkowo i nie powinien dawać prawa do skorzystania z karty.

   Natomiast organy podatkowe wydawały w podobnych sprawach pozytywne interpretacje. Bez interpretacji indywidualnej nie próbowałbym jednak takiego działania.

 16. Jako lekarz prowadzący gabinet prywatny, który jest dla mnie jedynym środkiem dochodu, rozliczam się z US od kilku lat liniowo na podstawie wydruku z kasy fiskalnej. Czy mogę przejść na rozliczanie się z US na podstawie karty podatkowej? Co wtedy z kasą fiskalną?

  • Czy można przejść na kartę, to tego nie wiem – trzeba by przeanalizować dokładnie Pani sytuację, np. to, kogo Pani zatrudnia albo czy wynajmuje Pani jakieś składniki majątku firmowego. Z grubsza opisałem to w artykule.

   Natomiast karta nie wpływa na obowiązek stosowania kasy fiskalnej. On wynika z przepisów dot. VAT, a nie przepisów dot. podatku dochodowego, więc wybór formy opodatkowania dochodu nic w jego zakresie nie zmienia.

   • Po przeczytaniu artykułu wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań – nikogo nie zatrudniam, nie wynajmuję itp. Skoro jako lekarz jestem zwolniona z VAT to zastanawiałam się po co kasa fiskalna skoro podstawą obliczenia podatku jest ilość przepracowanych godzin.
    Fantastyczny artykuł.

 17. Dzien dobry,

  Czy orientuje sie Pan na temat ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu karty podatkowej od nowego roku 2022 w zwiazku z planowanymi zmianami podatkowymi (nowy lad)?

  • Nowy Ład to na razie mało konkretna zapowiedź zmian. Nic na temat karty nie zapowiadano, trzeba czekać na konkretne projekty ustaw. Jeszcze wiele się może w tym przedsięwzięciu pozmieniać.

   • Witam serdecznie czy mógłby pan napisac jak po nowym Ładzie kto moze zostac na karcie podatkowej. Czy pielegniarka majaca swoja jednoosobowa dzialalnosc wystawiajaca faktury na przychodnie czy szital

 18. Witam, super artykuł!
  Mam pytanie, czy stomatolog (Indywidualna Praktyka Stomatologiczna), który wystawia fakturę raz na miesiąc za usługi stomatologiczne na rzecz innego stomatologa (NZOZ), może także być na karcie podatkowej? I kiedy najszybciej można złożyć taki wniosek do US, żeby już od stycznia nowego roku mieć decyzję (oczywiście pozytywną 😉 i płacić wg karty podatkowej?

  • Może, o ile spełnia wszystkie te warunki, które opisałem (a w typowej sytuacji spełnia). Co do terminu, to przepisy nie przewidują, od kiedy najwcześniej można składać oświadczenia o wyborach form opodatkowania, ale ponieważ zdarzało się, że organy podatkowe (moim zdaniem bezzasadnie) uznawały oświadczenia składane w poprzednim roku podatkowym za bezprzedmiotowe, to sugerowałbym składać PIT-16 najszybciej 1 stycznia 2022 r. 😉

 19. A mnie nurtuje jedno pytanie. Jestem pielęgniarką na DG . Jestem na KP. Chcę wykonywać usługi pielęgniarskie w domu pacjenta i … pacjent zadał mi pytanie czy dostanie na to fakturę lub paragon . Zupełnie się na tym nie znam …
  (Artykuł rewelacja)

  • Jeśli pacjent żąda faktury, to ma Pani obowiązek ją wystawić (z tzw. stawką „zw” czyli usługa zwolniona z VAT, trzeba podać na fakturze podstawę prawną zwolnienia). Proszę też pamiętać, że po przekroczeniu 20.000 zł usług świadczonych bezpośrednio na rzecz pacjentów trzeba zacząć rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej.

 20. Czy bedac dentysta chcacym przejsc na karte podatkowa mozna korzystac z uslug technika dentystycznego?w pewnym sensie jest in podwykonawca prac protetycznych…czy to wyklucza karte.maz jest na etacie oraz ma indyw.praktyke dentystyczna i jest na zasadach ogolnych.czy tez to mnie wyklucza z wniosloem pnprzejscie na karte podatkowa?dziekuje

  • Technik nie wyklucza, bo to typowa usługa specjalistyczna (coś, co wykracza poza czynności zawodowe dentysty, a jest niezbędne do ich wykonywania). Małżonek dentysta na zasadach ogólnych wyklucza.

 21. Pozdrawiam, świetny artykuł.
  Jestem lekarzem „na karcie”. Świadczę usługi w kilku podmiotach (przychodniach). Praktycznie co miesiąc przesyłam PIT16Z ze zmianami godzin. Ostatnio musiałam uzupełnić dane w RPWDL wskutek uzyskania specjalizacji. Nie wpłynęło to na moją sytuację finansową, stawki, umowy. Czy ten wpis (formalne uzyskanie specjalizacji) również podlega zgłoszeniu za pomocją PIT16Z (rubryka „Inne”) ?
  Pozdrawiam

  • Dziękuję. Nie, tego nie trzeba zgłaszać, ponieważ obowiązek zgłoszenia zmiany występuje tylko wtedy, gdy ma ona wpływ na wysokość podatku.

 22. WITAM;Mam pytanie jestem pielęgniarką na etacie w szpitalu.Od 20 pażdiernika w tym szpitalu dodatkowo podejmuję pracę na kontrakcie [działalność jednoosobowa].Jaki proponowałby Pan mi podatek.Co sądzi Pan o karcie podatkowej?
  ilość godz. w m-sc 60/

  • To wymagałoby indywidualnej konsultacji. Prawdopodobnie karta byłaby najlepsza, ale od nowego roku i tak już nie będzie można z niej korzystać, będąc na kontrakcie w szpitalu.

 23. Dzień dobry, czyli pielęgniarka czy lekarz zatrudnieni na umowę o pracę i nie wykonujący innych form działalności gospodarczej mają z góry określony podatek i nie mogą zwrócić się do US o kartę podatkową? Dziękuję za odpowiedź.

 24. Dzień dobry! Jestem pielęgniarką na KP. Proszę mi powiedzieć czy jest jakiś limit dochodu po którym trzeba przejść na inną formę opodatkowania? Wydaje mi się że czytałam gdzieś o limicie 120 tys przychodu..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *