Publikacje

 1. glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2018 r., II FSK 1525/16, dotycząca polecenia darczyńcy a podatku od spadków i darowizn, „Studia Prawnoustrojowe” nr 53 (2021)
 2. rozdział E-learning na studiach prawniczych w praktyce w: M. Balwicka-Szczyrba, J. Kruczalak-Jankowska (red.), Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych, Gdańsk 2021
 3. artykuł Judiciary Law-Making and Tax Imposition in a Statutory Law System. A Polish Example w: P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan (red.),  The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, Gdańsk-Brno 2020
 4. artykuł Culture-Oriented Tax Incentives in Income Taxation – Polish Example, „Financial Law Review” nr 3/2019
 5. glosa Połączenie spółek zagranicznych oraz bieg terminów materialnoprawnych a następstwo prawne w Ordynacji podatkowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.03.2013 r., II FSK 1675/11, „Glosa” nr 1/2019
 6. artykuł Właściwość miejscowa podmiotu aktywnego opłaty skarbowej w świetle jej charakteru prawnego w: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.),  Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa: bilans nadziei i postulaty na przyszłość, Warszawa 2018
 7. artykuł Podatek – ograniczenie czy granica prawa własności? w: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2017
 8. podręcznik Zarys teorii danin publicznych i prawa daninowego, Gdańsk 2016 (ebook)
 9. artykuł Przedterminowe rozwiązanie instrumentów pochodnych a podatek dochodowy od osób prawnych, „Financial Law Review” nr 3/2016
 10. artykuł Strata osoby prawnej na nierzeczywistych opcjach walutowych i kontraktach terminowych forward a pojęcie wydatku związanego z nabyciem instrumentu pochodnego, „Financial Law Review” nr 2/2016
 11. artykuł Strata na „toksycznych” opcjach walutowych i kontraktach terminowych forward jako koszt uzyskania przychodu osoby prawnej – ujęcie ogólne, „Financial Law Review” nr 1/2016
 12. monografia Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe (współautorzy: A. Drywa, E. Juchniewicz), Gdańsk 2016
 13. artykuł Ewolucja zasad odliczenia podatku naliczonego od wydatków na nabycie nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszanych jako przykład pośredniego naruszenia swobody tworzenia struktur organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 6 EKST w: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Warszawa 2016
 14. artykuł Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych w świetle prawa podatkowego w: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego: problemy praktyczne, Warszawa 2016
 15. rozdział Direct taxes w: J. Gliniecka (red.), Financial Law, Gdańsk-Warszawa 2016
 16. rozdział Case law of the EU w: J. Gliniecka (red.), Financial Law, Gdańsk-Warszawa 2016
 17. glosa do wyroku NSA z dnia 14 października 2014 r., II FSK 2537/12 (prawo do udziału w zysku spółki osobowej a podatek dochodowy od osób fizycznych), „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” nr 1/2015
 18. artykuł Instrumenty pośredniego wsparcia kultury w prawie podatkowym w: J. Gliniecka et al. (red.), Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2015
 19. glosa do wyroku NSA z 14 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2537/12, niepubl. (prawo do udziału w zysku spółki osobowej a podatek dochodowy od osób fizycznych), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” nr 1/2015
 20. artykuł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a spółdzielnie mieszkaniowe, „Finanse Komunalne” nr 9/2014
 21. glosa do uchwały NSA z 24 stycznia 2011 r., II FPS 6/10 (związek przychodów z kosztami ich uzyskania), „Państwo i Prawo” nr 4/2014
 22. artykuł Wykładnia operatywna sądu administracyjnego w roli gwaranta ochrony praw podatnika (wybrane uwagi) w: I. Mirek, T. Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Łódź 2013
 23. artykuł Regulacje prawa wtórnego Unii Europejskiej jako przepisy prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej w: J. Glumińska-Pawlic (red.), Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice 2013
 24. rozdział Zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych w: H. Dzwonkowski, J. Gliniecka (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013
 25. artykuł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle wymogów demokratycznego państwa prawa w: J. Gliniecka et al. (red.), Prawo finansowe samorządu terytorialnego: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2013
 26. glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2012 r., I SA/GI 412/12, niepubl. (wypłacone odszkodowanie za zawiniony wypadek przy pracy a koszty uzyskania przychodu), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” nr 2/2013
 27. glosa do wyroku NSA z 11 stycznia 2011 r., II FSK 1531/09 (opodatkowanie imprez integracyjnych), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” nr 2/2013
 28. glosa do uchwały NSA z 27 lutego 2012 r., II FPS 4/11, „Orzecznictwo NSA i WSA” nr 3/2012 poz. 36 (opodatkowanie garaży podatkiem od nieruchomości), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” nr 4/2012
 29. artykuł O absurdach spółki cywilnej i jej pozycji podatkowoprawnej w: J. Glumińska-Pawlic (red.), Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka, Katowice 2012
 30. monografia Opodatkowanie przekształceń spółek, Warszawa 2011
 31. artykuł Transgraniczne przekształcenie spółki, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 12/2011
 32. glosa do wyroku NSA z 10 marca 2010 r., II FSK 1765/08 (zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli nowo wybudowanych), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” nr 5/2011
 33. artykuł Podatkowoprawne problemy przekształcenia spółki jako metody optymalizacji finansów przedsiębiorstwa w: A. Uziębło (red.), Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe możliwości, „Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, tom 10 (2011)
 34. glosa do wyroku NSA z 14 października 2009 r., II FSK 747/08 (przesłanka względów technicznych a opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości), „Jurysdykcja Podatkowa” nr 5/2010
 35. artykuł Kilka uwag o interpretacji terminów „ustawa podatkowa” i „przepisy prawa podatkowego” na gruncie Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” nr 7/2009
 36. artykuł Opodatkowanie przekształceń spółek a zasada zaufania do państwa i prawa, „Prawo i Podatki” nr 3/2009
 37. artykuł Podstawowe rodzaje dochodów z funduszy inwestycyjnych i zasady ich opodatkowania, cz. II, „Prawo i Podatki” nr 1/2009
 38. artykuł Podstawowe rodzaje dochodów z funduszy inwestycyjnych i zasady ich opodatkowania, cz. I, „Prawo i Podatki” nr 12/2008
 39. artykuł Krótki leksykon prawa podatkowego, „Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku”, rok 2008
 40. artykuł Fundusz inwestycyjny w świetle regulacji podatkowych. Wybrane konsekwencje nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych, „Prawo i Podatki” nr 9/2008
 41. artykuł Podstawowe zasady materialnego prawa podatkowego, „Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku”, rok 2007
 42. artykuł Spółka komandytowa jako narzędzie optymalizacji opodatkowania, „Prawo i Podatki” nr 10/2007
 43. artykuł Przekształcenia spółki kapitałowej w osobową – opodatkowanie wspólników, „Prawo i Podatki” nr 7/2007
 44. artykuł Orzekanie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres sprzed 1.5.2004 r., „Monitor Podatkowy” nr 7/2007
 45. glosa do uchwały SN z 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03 (bankowy tytuł egzekucyjny a bieg przedawnienia), „Monitor Prawniczy” nr 8/2006
 46. glosa do wyroku NSA z 9 marca 1995 r., SA/Po 3015/94 (reguły intertemporalne w prawie podatkowym), „Edukacja Prawnicza” nr 10/2005